fbpx

ESG

ESG TRANSFORMACE

Při zajištění udržitelného rozvoje celé společnosti představuje společenská odpovědnost organizací jeden ze základních předpokladů.

Na společenskou odpovědnost organizace je/bude kladen stále větší důraz, ať si ji vyžádá samotný trh (chování odběratelů a dodavatelů, požadavky bank a spolupracujících firem, vlastních zaměstnanců apod.), nebo bude vynucena legislativně.

E / Enviroment = životní prostředí
Zahrnuje environmentální témata jako např. spotřeba vody a energie, využívání surovin, emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, znečištění
a ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, atd.
S / Social = sociální oblast
Se týká především společenské odpovědnosti firmy a patří sem např. pracovní podmínky, dodržování práv zaměstnanců, vzdělávání
a zvyšovaní kvalifikace, rozmanitost, inkluze a diskriminace, vliv podniku na okolní komunitu či jak se společnost staví k dodržování lidských práv.
G / Governance = způsob řízení
Se zaměřuje na způsob řízení firmy, klade důraz na vnitřní kontroly
a postupy (obvykle stanoveno různými ISO normami a jejich převáděním
do praxe), odpovědnosti dodavatelů a řízení firmy jako takové.

NAŠE SLUŽBY V RÁMCI SOCIÁLNÍ DIMENZE ESG:

Kurzy multikulturní etikety: Nabízíme školení, která vám pomohou lépe pochopit a respektovat kulturní rozdíly, a tím zlepšit interní i externí komunikaci Vaší společnosti. Pomohou Vám budovat udržitelnější a inkluzivnější pracovní prostředí, což je základní kámen sociální odpovědnosti podniku. Vyberte si z naší nabidky na: https://epaprague.com/obchod-a-etiketa-firemni-kurzy.

Kurzy společenské a obchodní etikety: Využijte naše odborné vedení k zdokonalení Vašich obchodních interakcí a společenského chování. Tyto kurzy jsou klíčové pro vytváření pozitivního firemního obrazu a mohou přispět k lepší spolupráci mezi zaměstnanci, ale i mezi firmou a jejími zákazníky a partnery. Vyberte si z naší nabidky na: https://epaprague.com/obchod-a-etiketa-firemni-kurzy nebo na https://epaprague.com/kazdy-z-nas-a-etiketa/.

Analýza sociálního dopadu: Poradíme Vám, jak Vaše společnost může efektivněji adresovat sociální aspekty Vašeho podnikání, včetně pracovních podmínek, inkluze, diverzity a vlivu na místní komunity.

Podpora sociální odpovědnosti firmy (CSRD): Pomůžeme Vám začlenit principy CSRD do Vaší firemní strategie, aby Vaše podnikání mělo pozitivní dopad na společnost a bylo v souladu s hodnotami sociální odpovědnosti.

CO JEŠTĚ UMÍME:

  • Plně auditovatelné řešení od datových vstupů po výsledný reporting
  • Podporu hlavních standardů ESG včetně ESRS Nastavení ESG strategii
  • Analýzu dvojité materiality
  • Stakeholder dialog
  • Sběr a sledování veškerých ukazatelů – environmentálních, sociálních i z oblastí řízení
  • Firemní audit inkluze a diverzity
  • Komplexní ESG reporting a zveřejňování informací
  • Sledování plnění závazků a cílů udržitelnosti
  • Vzdělávání ESG týmu 

NÁŚ TÝM:

Náš tým ESG má dlouholeté zkušenosti v oblasti životního prostředí (zavádění norem řady ISO14000, čistší produkce, ekonomika životního prostředí, integrované prevence – IPPC, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, mezisložkové vlivy, úspory energie) i v sociální oblasti.

KLÍČOVÍ ČLENOVÉ TÝMU:

Ing. Ivana Tichotová
ESG strategie, inkluze a diverzity

Bc. Marek Koys
strategie udržitelnosti, LCA, reporting

Ing. Petr Honskus
projektový koordinátor

Ing. Jaroslav Kreuz
ekonomika životního prostřed, výpočet uhlíkové stopy

Ing. Jan Štejfa
environmentální systémy řízení

Bc. Ladislav Marek
sociální oblast a řízení firem